Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Berg Advokater behandler personoplysninger i forbindelse med sagsbehandling, hvidvask-foranstaltninger, administration af fonde og foreninger, markedsføring samt brug af hjemmesiden.

 

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Berg Advokater Advokatanpartsselskab
CVR: 4062 3493,,
Rådhuscentret 21
6500 Vojens
Telefon: +45 7454 2156
mail@bergadvokater.dk

 

2. Kontakt

Hvis du har spørgsmål til vedrørende vores behandling af persondata, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon +457454 2156 eller mail@bergadvokater.dk.

 

3. Beskrivelse af behandlingen

Nedenfor har vi redegjort for til hvilke formål, at vi behandler personoplysninger.

3.1 Levering af vores ydelser

I forbindelse med at vi leverer en ydelse til en klient, vil det altid ske ved, at vi opretter en sag i vores sagsstyringssystem. På sagen vil der være tilknyttet en eller flere parter, som på forskellig vis er en del af sagen. Hvis du er en af disse personer, hvad enten du er en del af klientens organisation eller er tilknyttet modparten, vil vi behandle en række personoplysninger om dig. Personoplysningerne bruger vi til at kommunikere med dig, behandle sagen samt foretage eventuelle registreringer i myndigheders digitale serviceløsninger.

Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger såsom navn, stilling, e-mail, telefon, adresse og oplysninger om, hvor du er ansat. Skal vi foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser (virk.dk, tinglysningen.dk eller minretssag.dk) kan vi af hensyn til at identificere dig være nødt til at behandle flere af dine almindelige personlige oplysninger, herunder dit CPR-nummer. I forbindelse med eksempelvis behandlingen af forsikringssager, der omhandler enkeltpersoner, behandler vi i nogle tilfælde følsomme personoplysninger om dig, f.eks. helbredsoplysninger. Kilderne til personoplysningerne er enten vores klient, dig selv eller en anden person tilknyttet den part, som du repræsenterer. Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen, hvis du som klient er person, da behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om advokatbistand med vores klient. Hvis du er modpart, er behandlingsgrundlaget art. 6.1.f om interesseafvejningsreglen, hvor den legitime interesse er at håndhæve eller forsvare retskravet. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger eller CPR-nummer, så er behandlingsgrundlaget art. 9.2.f om at håndhæve eller forsvare retskrav. Er der behov for at foretage officielle registreringer, kan vi dele dine personoplysninger med en række offentlige myndigheder via myndighedernes indberetningsportaler. Det drejer sig om Erhvervsstyrelsen (virk.dk) Tinglysningsretten (tinglysning.dk) og Domstolsstyrelsen (minretssag.dk). Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 25 år, 15 år og 10 år efter sagens afslutning, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder, herunder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.

3.2 Gennemførelse af hvidvaskprocedure og oprettelse af klientkonto i banker

I sager, der omhandler transaktion af værdier, skal vi i henhold til hvidvaskloven entydigt registre, hvem klientens reelle ejere er. Det samme krav gælder, når vi på vegne af en klient skal oprette en klientkonto i en bank. Er du eller din virksomhed klient hos os, kan du derfor blive bedt om at tilvejebringe dokumentation for, hvem du selv er, eller at bidrage til at identificere din arbejdsgivers reelle ejere. For at kunne gennemføre og afslutte en hvidvaskkontrol har vi brug for en række almindelige personoplysninger herunder navn, adresse, fødested og nationalitet. Vi vil have behov for at få oplysningerne bekræftet i form af eksempelvis en indscannet kopi af et kørekort, sygesikringsbevis og/eller fødselsattest. Når de reelle ejere ikke er danske eller har fast ophold i Danmark, kan der være behov for at indhente yderligere dokumentation. Kilderne til indsamlingen af informationen vil altid være de berørte personer selv. Vi behandler disse personoplysninger på grundlag af art. 6.1.c i persondataforordningen om overholdelse af retlige forpligtelser. Den retlige forpligtelse fremgår af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. I særlige tilfælde kan der også behandles følsomme personoplysninger, hvilket vil ske på grundlag af artikel 9.2.g. I de tilfælde, hvor der er behov for at oprette en klientkonto, deler vi de indsamlede personoplysninger med den pågældende bank, som i dette tilfælde er omfattet af samme lovgivning som os. Hvis en myndighed, f.eks. Finanstilsynet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, fatter interesse for bestemte transaktioner, har vi efter hvidvaskloven pligt til at videregive informationerne til de pågældende myndigheder. Vi opbevare dine oplysninger, så længe, det er nødvendigt. Som foreskrevet i hvidvaskloven gemmer vi ikke dine hvidvaskoplysninger længere end fem år efter forretningsforholdets ophør. Vi har pligt til at sikre, at de informationer, som vi indsamler og som stadig er relevante for transaktionen, løbende holdes opdaterede, og vi vil i disse tilfælde med maksimalt 36 måneders mellemrum kontakte dig med henblik på en ajourføring.

3.3 Administration af fonde og foreninger

På vegne af en række fonde og foreninger stiller vi sekretariatsbistand til rådighed. Vi sørger for vedligeholdelse og ajourføring af medlemslister, indkaldelse til og afholdelse af møder, opkrævning af medlemskontingenter samt administration af legatansøgninger. For at kunne udføre sekretariatsarbejdet behandler vi en række almindelige personoplysninger i form af navn, stilling, e-mail og ansættelsessted på medlemmer af foreninger. Er du legatansøger, behandler vi en række personoplysninger om dig, herunder navn, stilling, e-mail og ansættelsessted. Skal du i forbindelse med din legatansøgning have midler udbetalt fra en fond, behandler vi også dit CPR- og kontonummer.
Kilden til de oplysninger, vi behandler, er dig selv. Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med legatansøgninger som beskrevet ovenfor baseret på interesseafvejningsreglen (artikel 6.1.f) Den legitime interesse vi forfølger, er vurderingen af de indkomne legatansøgninger og administration af udbetalingen. Vores retlige grundlag for at behandle dit CPR-nummer er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 (i medfør af lov), da vi skal indberette udbetalingerne til Skat. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand. Dog kan sekretariatet for en given forening eller fond overgå til en anden administrator, som typisk vil være en anden advokatvirksomhed. I disse tilfælde vil dine personoplysninger blive flyttet med sekretariatet til den nye administrator. Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt, hvilket i relation til foreningerne vil være sammenfaldende med dit medlemskab af foreningen. For både legatansøgere, gemmer vi personoplysningerne i mindst fem år fra udløbet af regnskabsåret af hensyn til de retlige forpligtelser, der følger af bogføringsloven og krav til afrapportering til Skat.

3.4 Markedsføring

Vi bruger personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmæssige tiltag, herunder for at kunne målrette vores kommunikation til dig. Den målrettede kommunikation inkluderer udsendelse af nyhedsbreve.
Hertil behandler vi udelukkende almindelige personoplysninger herunder navn, stilling, e-mail, telefon og hvor du er ansat. Vi registrerer desuden hvilket sprog, du ønsker at modtage vores materiale på. De personoplysninger, som vi anvender, stammer fra dig selv eller indhentes fra offentligt tilgængelige kilder, f.eks. din LinkedIn profil. Oplysningerne kan også indhentes via brug af vores hjemmeside. Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen (art. 6.1.f). De legitime interesser vi forfølger er vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det materiale vi udsender. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand. Har vi indsamlet offentlig tilgængelig information om dig, for at kunne gennemføre markedsføringsmæssige tiltag, gemmer vi materiale om dig, så længe det pågældende tiltag er i gang og to år derefter.

3.5 Optimering af din brugeroplevelse på vores hjemmeside

Når du benytter Hjemmesiden, opsamles der ved brug af “cookies” ligeledes personoplysninger om din adfærd.

 

4. Modtagere

Vi behandler oplysningerne fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter. Dette kan dog ske f.eks. til klienter, modparter, myndigheder og domstole. Oplysningerne overføres ikke til lande uden for EU/EØS, med mindre dette sker til en klient, modpart eller domstol mv. Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår med drift af virksomheden.

 

5. Pligtmæssig information

Skal vi foretage registreringer på vegne af dig i offentlige serviceløsninger så som virk.dk, tinglysning.dk eller minretssag.dk, skal vi være i stand til entydigt at identificere dig overfor myndigheden. For at kunne levere vores ydelse til dig, vil det derfor ofte være nødvendigt, at vi er i besiddelse af dit CPR-nummer.
Skal vi levere en ydelse til dig, der er omfattet af hvidvasklovens regler, eller vi på dine vegne skal oprette en bankkonto, kræver det, at vi er i besiddelse af kopi af papirer, der entydigt identificerer dig. Det kan f.eks. være kørekort, pas eller dåbsattest. Skal vi udbetale midler til dig, f.eks. i forbindelse med imødekommelsen af legatansøgninger, skal vi være i besiddelse af dit CPR- og bankkontonummer.

 

6. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
  • Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på mail@bergadvokater.dk eller telefon +45 74542156
  • Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i vores Privatlivspolitik.

Angiv venligst dit samtykke-ID og -dato, når du kontakter os angående dit samtykke.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: www.bergadvokater.dk

Din aktuelle tilstand: Afvis. 

Dit samtykke-ID: QF1NscLr/PCelzWUAEluATkUTG0fwmZJy4Ml+WktJqKgGOieKdKmvw==Dato for samtykke: mandag den 26. februar 2024 kl. 13.59.04 CET

 

Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 08.04.2024 af Cookiebot:

Nødvendig (10)

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

Navn Udbyder Formål Udløb Type
_GRECAPTCHA Google Benyttes til at bestemme, om brugeren er en virkelig person eller en software-robot – Dette muliggør skabelsen af valide rapporter om brugen af hjemmesiden. 180 dage HTTP Cookie
1.gif Cookiebot Bruges til at tælle antallet af sessioner på hjemmesiden, hvilket er nødvendigt for at optimere CMP’s produktlevering. Session Pixel Tracker
bscookie LinkedIn Denne cookie benyttes i forbindelse med applikations-login funktionalitet. Dette giver brugeren mulighed for at logge ind via for eksempel sin LinkedIn konto. 1 år HTTP Cookie
CookieConsent Cookiebot Gemmer brugerens cookie-samtykke-tilstand for det aktuelle domæne. 1 år HTTP Cookie
li_gc LinkedIn Gemmer brugerens cookie-samtykke-tilstand for det aktuelle domæne. 180 dage HTTP Cookie
rc::a Google Benyttes til at bestemme, om brugeren er en virkelig person eller en software-robot – Dette muliggør skabelsen af valide rapporter om brugen af hjemmesiden. Persistent HTML Local Storage
rc::b Google Benyttes til at bestemme, om brugeren er en virkelig person eller en robot. Session HTML Local Storage
rc::c Google Benyttes til at bestemme, om brugeren er en virkelig person eller en robot. Session HTML Local Storage
test_cookie Google Anvendes til at tjekke om brugerens browser understøtter cookies. 1 dag HTTP Cookie
tk www.bergadvokater.dk Denne cookie indgår i en vifte af cookies hvis formål er, at bevare den korrekte visning af typografi, blog/billede-slidere, farvetemaer og andre indstillinger på hjemmesiden. Persistent HTML Local Storage

Statistik (8)

Statistiske cookies giver hjemmesideejere indsigt i brugernes interaktion med hjemmesiden, ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

Navn Udbyder Formål Udløb Type
_ga Google Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden. 2 år HTTP Cookie
_ga_# Google Anvendes af Google Analytics til at indsamle data om antallet af gange en bruger har besøgt hjemmesiden samt datoer for første og seneste besøg. 2 år HTTP Cookie
_gat Google Anvendes af Google Analytics til at drosle hastigheden på antallet af forespørgsler til serveren 1 dag HTTP Cookie
_gid Google Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden. 1 dag HTTP Cookie
AnalyticsSyncHistory LinkedIn Benyttes til synkronisering med tredjeparts analyseservice. 30 dage HTTP Cookie
collect Google Benyttes til at indsamle data om brugerens platform (PC, tablet el. mobil) og præferencer – Disse data benyttes af Google Analytics til at optimere hjemmesidens indhold og annoncerelevans. Session Pixel Tracker
p.gif Adobe Inc. Denne cookie benyttes internt på hjemmesiden for at analysere og holde styr på hjemmesidens fonts. Indsamler ikke persondata.  Session Pixel Tracker
td Google Registrerer data af statistisk karakter over flere brugeres navigation på hjemmesiden. Benyttes til intern analyse og statistik. Session Pixel Tracker

Marketing (13)

Marketing cookies bruges til at spore brugere på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts-annoncører.

Navn Udbyder Formål Udløb Type
_fbp Meta Platforms, Inc. Anvendes af Facebook til at levere forskellige reklame-tjenester, herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører. 3 mdr. HTTP Cookie
_gcl_au Google Benyttes af Google Adsense til at eksperimentere med effektiviteten af deres annoncer. Disse finder sted på alle hjemmesider der benytter Google Adsense. 3 mdr. HTTP Cookie
ads/ga-audiences Google Anvendes af Google AdWords til at gentage annoncer for besøgende, der sandsynligvis vil konvertere til kunder baseret på den besøgendes onlineadfærd på tværs af websteder. Session Pixel Tracker
bcookie LinkedIn Anvendes af den sociale netværkstjeneste LinkedIn til at spore brugen af indlejrede services. 1 år HTTP Cookie
lastExternalReferrer Meta Platforms, Inc. Identificere hvordan brugeren har tilgået siden ved at registrere hvilken hjemmeside brugeren kommer fra. Persistent HTML Local Storage
lastExternalReferrerTime Meta Platforms, Inc. Identificere hvordan brugeren har tilgået siden ved at registrere hvilken hjemmeside brugeren kommer fra. Persistent HTML Local Storage
li_adsId LinkedIn Registrerer brugerpræferencer og navigation på hjemmesiden, for at målrette annoncer og indhold til den specifikke bruger. Persistent HTML Local Storage
li_sugr LinkedIn Registrerer brugerpræferencer og navigation på hjemmesiden, for at målrette annoncer og indhold til den specifikke bruger. 3 mdr. HTTP Cookie
lidc LinkedIn Anvendes af den sociale netværkstjeneste LinkedIn til at spore brugen af indlejrede services. 1 dag HTTP Cookie
NID Google Registrerer et unikt ID, der identificerer brugerens enhed ved tilbagevendende besøg. ID’et anvendes til at målrette annoncer. 6 mdr. HTTP Cookie
pagead/landing Google Indsamler præferencedata på en specifik bruger på tværs af hjemmesider. Formålet er at optimere annoncernes relevans, samt sikre at den samme bruger ikke får vist den samme annonce flere gange end tiltænkt. Session Pixel Tracker
rc::f Google Benyttes til at bestemme, om brugeren er en virkelig person eller en robot. Persistent HTML Local Storage
UserMatchHistory LinkedIn Indsamler data om den besøgendes præferencer på flere hjemmesider – benyttes til at optimere hjemmesidens annonce-relevans i forhold til den specifikke besøgende. 30 dage HTTP Cookie


Opdateret 2. maj 2024