Indledning.

Berg Advokater tilstræber i opgaveudførelsen størst mulig klar-hed og åbenhed. Som en del heraf redegøres hermed for de vil-kår, som vort arbejde udføres under, samt hvorledes dette hono-reres og hvornår.

Opgaven.

I forbindelse med opstart af en aftalt arbejdsopgave modtager du/I et brev fra Berg Advokater. Heri står der anført, hvilket arbejde vi skal udføre. Andet, end hvad der er beskrevet, kan ikke forventes udført.

Interessekonflikt.

I forbindelse med sagens opstart har advokatkontoret undersøgt, om der vil kunne være en interessekonflikt med en eventuel modpart, eller om der er andre forhold, der kan være til hindring for, at Berg Advokater kan påtage sig sagen.

Bemanding.

Berg Advokater arbejder ud fra konceptet om, at man har én ad-vokat til at bistå sig i sagens faser. Der vil dog kunne være sager eller omstændigheder i forbindelse med en sags behandling, der gør, at der ud fra hensyn til din sags førelse vil blive andre af fir-maets advokater involveret. Du/I vil i så fald modtage meddelelse herom, men den i øvrigt sags ekspederende advokat vil stadig-væk være din primære kontaktperson. Du/I vil også på den førte korrespondance kunne finde oplysninger om den sekretær, der bistår med sagens behandling, og du/I kan til enhver tid trygt hen-vende dig/jer til denne.

Forretningsbetingelser.

Vi bestræber os på at føre sagen på en efter omstændighederne absolut tilfredsstillende måde. Du/I er til enhver tid velkommen til at kontakte advokatkontoret og dettes medarbejdere inden for kon-torets åbningstid, men i særlige tilfælde også uden for kontorets åbningstid, på de i forbindelse med sagens påtagelse oplyste tele-fonnumre. Al materiale, vi måtte modtage, tages der så vidt mu-ligt kopi af, og disse vil blive opbevaret i 5 år, hvorefter de maku-leres. Originale dokumenter vil senest i forbindelse med sagens afslutning blive fremsendt til dig/jer.

Hvidvaskning.

I henhold til gældende regler om hvidvaskning skal der på sagen opbevares en kopi af pas eller kørekort og sygesikringsbevis. Har kontoret ikke modtaget kopi heraf, bedes du/I venligst ved førstkommende lejlighed medbringe dette. Du/I vil dog i forbin-delse med sagens opstart, i det omfang kontoret ikke allerede har disse oplysninger på forhånd, blive anmodet om at fremsende så-danne oplysninger.

Ved selskaber ønskes tillige en udskrift fra Erhvervsstyrelsen, kopi af ejerbogen og oplysninger om, hvem der sidder i bestyrel-sen.

Ansvarsforsikring

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring i Codan efter de i Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomheden uanset, hvor advokatvirksomheden ud-øves. Forsikringsdækningen reguleres løbende, men er i almin-delige sager p.t. kr. 2,5 millioner.

Klientkontomidler

Advokatkontoret anbringer og er forpligtet til, at anbringe alle kon-tantbeløb og andre værdipapirer, man disponerer over på vegne klienten, i henhold til reglerne om klientkontomidler.

Advokatkontoret deponerer penge i Danske Bank, Nordea Bank, Frøs Sparekasse og Bank Nordik. Penge, der på vegne klienten deponeres på disse konti, er omfattet af klientens samlede sik-kerhedsramme i et enkelt pengeinstitut på for tiden kr. 750.000,00.

Honorar

Advokatkontorets honorar fastsættes principielt på grundlag af en konkret vurdering, hvori bl.a. følgende elementer indgår:

Det anvendte tidsforbrug, anvendt specialkompetence og opdra-gets kompleksitet, den medgåede tid, sagens værdi, om sagen har været særskilt presserende, den interesse opgaven repræ-senterer for klienten, det ansvar, der er forbundet med sagens be-handling, samt det opnåede resultat. Honoraret tillægges moms, medmindre andet følger af særlig lovgivning.

Advokatkontoret afregner i øvrigt efter tre modeller. Disse er an-ført nedenfor, og du/I vil i forbindelse med sagens opstart modta-ge meddelelse om, hvilken afregningsform der gælder for det i forhold til dig/jer udførte arbejde.

Afregningsmodel 1: Såfremt man ikke, på tidspunktet for sagens opstart, kender det fulde omfang af arbejdet, og det således ikke i aftalen er muligt at oplyse et fast honorar, kan der gives et be-grundet overslag. Honoraret vil blive fastsat efter ovenfor anførte kriterier, men med udgangspunkt i tidsforbrug. Den effektive timesats er kr. 2.500,00 inkl. moms. Effektiv advokatsekretærtid afregnes med kr. 875,00 inkl. moms.

Afregningsmodel 2: Honoraret er aftalt til et fast beløb inkl. moms. Såfremt det aftales, at der skal ydes bistand ud over det af opgaven omfattede, indgås der særskilt aftale om honorering for et sådant merarbejde.

Afregningsmodel 3: Honoraret fastsættes til et anslået beløb inkl. moms. Der er i så fald tale om en foreløbig fastsættelse af hono-raret ud fra bedste overbevisning og kendskab til sagen, men ho-noraret vil ikke være bindende. Måtte det vise sig, at det udførte arbejde kommer til at overstige overslaget, vil vi rette henvendel-se til dig/jer med henblik på i fællesskab at tage stilling til, hvorle-des opgaven skal videreføres.

Udgifter.

Udgifter til retsafgifter, registreringsafgifter, gebyrer til offentlige myndigheder o.l. vil blive opkrævet særskilt, og normalt forud for udgiftens afholdelse. Hvor udgiften er kendt, vil vi oplyse herom i ordrebekræftelsen, så vidt det er muligt, og hvor den er ukendt, vil det blive oplyst, hvorledes den beregnes.

Á conto honorar og depositum.

Berg Advokater opkræver á conto honorar og eventuelt depositum efter nedenstående retningslinjer.

Berg Advokater kan fastsætte en á conto honorering, som betales i forbindelse med sagens opstart. Á conto honoraret vil typisk an-drage fra kr. 10.000,00 i sager med et forventet honorar på under kr. 25.000,00.

Hvis det samlede forventede honorar er mindre end kr. 10.000,00, kan dette fordres betalt straks. Opkrævningen sker med tillæg af moms på 25%. I sager med forventet længere løbetid forbeholdes opkrævet et á conto honorar hver måned eller dog senest hvert kvartal.

Såfremt der indenfor en måned er udført arbejde for mere end kr. 25.000,00, vil der sædvanligvis blive udsendt á conto opkrævning herfor.
Sager vil i øvrigt kunne forventes á conto afregnet i forbindelse med vægtige ekspeditioner, f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af processkrifter, kontrakter, selskabsdokumenter eller i forbin-delse med betydelige økonomiske transaktioner.

Fri proces, retshjælp eller anden form for forsikringsdækning.

Såfremt der i sager er retshjælp eller anden form for forsikrings-dækning, forbeholder advokatfirmaet sig at opkræve á conto ho-norar hos forsikringsselskabet.

Hvor det er stemmende med lovgivningen, forbeholdes der at op-kræve et á conto honorar direkte hos forsikringstager, og der vil i forbindelse med sagens endelige afslutning og forsikringsselska-bets dækning finde en refusion sted af sådanne eventuelt udlagte á conto honorarer. I sager, hvor salæret fastsættes af domstolene, dog ikke retssager, finder en á conto betaling sted efter domsto-lens forudgående godkendelse.

Småsager

Småsagsprocessen er tilrettelagt, således parterne, under rettens vejledning, skal tilrettelægge og føre sagen selv. Såfremt der kan opnås retshjælpsdækning eller fri proces til at føre en småsag ved domstolene, ydes der alene dækning til advokatbistand til fø-relse af hovedforhandlingen.
Såfremt klienten tillige måtte ønske advokatbistand under forbe-redelse af sagen er advokatkontoret berettiget til at opkræve ho-norar direkte ved klienten for den hermed anvendte tid. Dette skal så vidt muligt fremgå af opgavebeskrivelsen, men undladelse heraf er ikke salærfortabende for Berg Advokater.

Sagsomkostninger i straffesager

Beskikkelse af en forsvarer betyder, at det offentlige foreløbig be-taler vores salær, som fastsættes af retten, men at du helt eller delvist vil blive pålagt disse og andre omkostninger, hvis du dømmes. Som vidne (eller offer) skal du ikke betale for at få be-skikket en bistandsadvokat – din retshjælpsforsikring skal dog evt. betale. Arbejde som ikke er omfattet af en beskikkelse, be-regnes og faktureres efter vores sædvanlige timetakst (se den-ne). Udgifter til transport, afholdte gebyrer og afgifter faktureres særskilt.

Betaling

Virksomhedens kontonummer er:
0994 7240020003

Betalingsfrist

Opkrævede honorarer betales inden 8 dage efter fakturadato.
Ved senere betaling pålægges der rykkergebyr, ligesom der be-regnes morarenter fra denne dato i henhold til renteloven.

Lovvalg og værneting

Tvistigheder i anledning af udført arbejde skal afgøres efter dansk ret. Afgørelse sker ved retten i Sønderborg, alternativt Vestre Landsret eller Sø- og Handelsretten efter advokatvirksomhedens valg.

(November 2017)