Klagefrist i afgørelser om børnebidrag/ægtefællebidrag

 

Af Sven Brouer Seedorff, advokat (H)

 

 

En ny afgørelse fra november 2019 truffet af Familieretten i Sønderborg viser, at man skal tage klagefrister alvorligt, når man ønsker at klage.

 

Forhistorie:

Et forældrepar var efter en skilsmisse dybt uenige om betaling af børnebidrag fra far til mor hvor barnet efter skilsmissen havde bopæl hos mor men samvær med far i en 7/7 ordning. Grundet barnets mistrivsel, hvilket desværre ses for ofte i 7/7 ordninger, nedsatte den tidligere Statsforvaltning samværet til en 12:2 ordning, hvor mor søgte bidrag fastsat.

 

Helt efter praksis skulle far betale bidrag til mor fastsat ved afgørelse fra Familieretshuset 11.3.2019.

Med afgørelsen følger en vejledning om klageadgang hvor det oplyses, at fristen for at klage er 4 uger jfr. Love om Familieretshuset § 41, stk. 1.

 

Far ønskede at klage over afgørelsen og dette skete først den 8. maj 2019. I sin begrundelse for at han først klagede efter fristens udløb oplyste far, at han forgæves havde prøvet at klage allerede i marts måned via Statsforvaltningens hjemmeside, og igen senere, hvilket ikke var lykkedes.

 

Det fremgår af loven, at Familieretten i særlige tilfælde kan se bort fra fristoverskridelsen og behandle sagen. Det er ikke i loven fastlagt hvilke omstændigheder, der vil kunne begrunde en frist overskridelse. Det må dog nok kunne konkluderes, at en overskridelse med mere end 1 måned ikke er undskyldeligt.

 

Dommen blev derfor en afvisning af fars klage.

 

De samme regler gælder for klage over ægtefællebidrag.

 

Hvis artiklen giver dig anledning til spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig via mail eller pr. telefon.