Faderskabssag-fastsættelse af børnebidrag – fortolkning af tidspunkt

Østre Landsret har i maj måned afsagt en dom, der i væsentlighed bidrager til fortolkning af lovereglerne omkring fastsættelse af børnebidrag i faderskabssager.


I den konkrete sag var barnet født den 25. april 2017. Ved barnets fødsel var faderskabet ikke fastslået.


Mor ansøgte Statsforvaltningen (nu Familieretshuset) om bidrag allerede den 19. maj 2017.


Statsforvaltningen indbragte faderskabssagen for retten den 10. august 2017. Af grunde, der ikke er nærmere beskrevet i dommen, traf byretten først afgørelse i sagen den 24. maj 2019. Faderskabet blev fastslået i form af DNA analyse.


På baggrund af den afsagte dom fastsatte den daværende Statsforvaltning at den udlagte far til barnet skulle betale bidrag fra tidspunktet for dommens afsigelse med
henvisning til Bidragsbekendtgørelsens § 4, idet faderskabet først blev fastslået 2 år efter barnets fødsel.


Mor klagede over afgørelsen.


Østre Landsret ændrede Statsforvaltningens afgørelse og bestemte, at barnets far skulle betale bidrag allerede fra barnets fødsel, idet mor havde søgt om bidrag allerede 1 måned efter fødslen.

 

Østre Landsret fortolker altså lovreglerne anderledes end Statsforvaltningen og henviser i afgørelsen til, at borgernes retssikkerhed og forudsigelighed i administrationen
af reglerne om børnebidrag er væsentlig.


Østre Landsrets fortolkning af lovreglerne forekommer logiske og nemt forståelig for de berørte parter.

 


Sven Brouer Seedorff
Juridisk konsulent