Voldsoffererstatning

3-7-2018

Hvem kan få erstatning?

Du kan i de fleste situationer kræve erstatning for det tab og den lidelse, du er påført, hvis du har været udsat for et voldeligt overfald. Det kan ske uden at skulle gennemføre kravet direkte mod gerningsmanden.

 

Hvem træffer afgørelse?

Har du været udsat for et voldeligt overfald, skal skaden anmeldes til Erstatningsnævnet.

 

Hvordan anmeldes overfaldet?

Det gør du ved at udfylde et anmeldelsesskema digitalt (se www.erstatningsnaevnet.dk ). Anmeldelsesskemaet udleveres også på papir af politiet i forbindelse med politiets behandling af sagen. Ansøgningsskemaet skal afleveres til politiet. Herefter indsender politiet ansøgningsskemaet og straffesagens akter til nævnet. Det sker dog først når politiet har færdigbehandlet sagen, og der eventuelt er afsagt dom i sagen. Erstatningsnævnet kvitterer for modtagelsen.

 

Kriterier for erstatning:

•at skaden er sket ved en overtrædelse af straffeloven eller lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

•at der er tale om personskade

•at forbrydelsen er anmeldt til politiet inden for 72 timer – det er også vigtigt, at du kontakter din læge eller sygehuset, så dine skader kan blive grundigt beskrevet og ført til journalen.

•at du har fremsat krav om erstatning over for skadevolderen, hvis sagen har været i retten (bistandsadvokaten hjælper hermed)

•at du har fremsat krav over for Erstatningsnævnet senest to år, efter forbrydelsen er begået, to år efter endelig dom i sagen er afsagt eller to år efter politiets afgørelse om indstilling af efterforskningen

 

Hvad hvis gerningsmanden frifindes eller er ukendt?

Du kan også få erstatning, selv om gerningsmanden er ukendt, ikke kan findes, eller frifindes. Du kan også få erstatning, selv om gerningsmanden er straffri, fordi gerningsmanden er under 15 år eller utilregnelig (f.eks. sindssyg).

 

Hvordan beregnes erstatningen?

Erstatningskravet beregnes ud fra reglerne i erstatningsansvarsloven, hvorefter du kan få erstatning og godtgørelse for:

Medicin- og behandlingsudgifter. Du kan få dækket udgifter til de behandlinger, der er helbredende. Hvis behandlingerne kun er smertelindrende, er der ingen dækning. Udgifter til behandlinger og medicin skal først og fremmes søges dækket via din egen fritidsulykkesforsikring.

 

Tabt arbejdsfortjeneste.

Ved hel eller delvis sygemelding på grund af skaden, erstattes den lønindtægt, som du mister. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste beregnes, så du stilles økonomisk, som om skaden ikke var sket. Erstatningen opgøres ved at beregne, hvad du ville have tjent i perioden, hvis du ikke var kommet til skade og ved at fradrage det, som du modtager i perioden i sygeløn, sygedagpenge og lignende ydelser. Erstatning kan kræves, indtil arbejdet genoptages på væsentlig samme vilkår som før skaden.

 

Svie og smerte.

Er du helt eller delvist sygemeldt og er undergivet en eller anden form for behandling - så kan du kræve svie- og smertegodtgørelse. 2018-taksten er kr. 200 pr. dag, dog maksimalt 76.500 kr. i alt. Det svarer til sygemelding i godt et år. Krav på godtgørelsen ophører, uanset du fortsat er sygemeldt, når der er truffet afgørelse om varigt mén.

 

Varigt mén.

Godtgørelse for varigt mén skal dække de gener og smerter, som du har efter skaden samt de begrænsninger, som skaden har medført for din daglige livsførelse. At det er en godtgørelse betyder, at der er tale om et i loven fastsat beløb, der udbetales uden at du skal dokumentere et tab. Taksten for godtgørelse for varigt mén efter Erstatningsansvarsloven er i 2018 på kr. 8.790 pr. méngrad, dog maksimalt 1.054.000 kr. Der betales først varigt mén godtgørelse, hvis méngraden er 5 % eller højere. Godtgørelsen kan maksimalt andrage 120%. Ved fastsættelsen af méngraden, vil der blive taget udgangspunkt i den vejledende méntabel, som kan ses på www.aes.dk

 

Erhvervsevnetab.

Har ulykken betydet, at du har en varig indtægtsnedgang på mindst 15 %, er du berettiget til erstatning for permanent tab af erhvervsevne. Erhvervsevnetabserstatningen beregnes ved at vurdere, hvad du ville have tjent, hvis skaden ikke var sket, sammenholdt med din indtjeningsevne efter skaden. Tjente du før skaden f.eks. kr. 400.000 og tjener du efter skaden f.eks. kun kr. 300.000, er erhvervsevnetabet 25 %. Erstatningsbeløbet beregnes ved at gange erhvervsevnetabsprocenten med 10 og årslønnen. Årslønnen er den indkomst, som du har haft i de 12 måneder forud for skaden. Havde du en årsløn før skaden på kr. 400.000 og er din erhvervsevnetabsprocent 25 %, så vil din erhvervsevnetabserstatning blive 0,25 x 10 x 400.000 = kr. 1.000.000.

Hvis voldsofret er et barn under 15 år, som får et erhvervsevnetab, fastsættes erstatning som et kapitalbeløb, beregnet ud fra kr. 423.000 ganget med méngraden og ganget med 10.

Det vil sige, at hvis et barn f.eks. får et varigt mén på 15 % beregnes erhvervsevnetabserstatningen som kr. 423.000 x 15 % x 10 = kr. 634.500.

Fra du fylder 29 år sker der efter loven et fradrag, idet ældre personer får mindre erstatning end yngre personer.

 

Bistandsadvokat – gratis advokathjælp.

Du kan få beskikket en advokat som bistandsadvokat som rådgiver dig og er din advokat under retssagen mod gerningsmanden, hvor du højst sandsynligt vil blive indkaldt til at afgive vidneforklaring. Det er også under sagen at din bistandsadvokat kan opgøre dit erstatningskrav korrekt og desuden sikre, at det bliver anmeldt rettidigt til Erstatningsnævnet.

 

Hvem udbetaler?

Det er politiet, der udbetaler erstatningen og godtgørelsen til dig eller din advokat.

 

Har du været udsat for et overgreb eller et overfald, råder vi dig til at kontakte Berg Advokater hurtigst muligt!

 • Invitation Læs mere
 • Voldsoffererstatning Hvem kan få erstatning? Du kan i de fleste situati Læs mere
 • Ny lov om forretningshemmeligheder   Med virkning fra den 9. juni 2018 har Folketing Læs mere
 • DRPR - Persondataforordningen FORBRUGEROMBUDSMANDEN: MARKEDSFØRINGSAMTYKKE SKAL Læs mere
 • Retsmægling Retsmægling er forligsforhandlinger i Rettens regi Læs mere
 • Januarudsalg og betalingskort Januarudsalget er en af de perioder på året, hvor Læs mere
 • Du må ikke altid lovligt udleje via Airbnb! Selvom disruption med deleøkonomi er det ”nye sor Læs mere
 • Har du brug for en forsvarsadvokat? Forsvarsadvokat Hvis du har brug for et godt forsv Læs mere
 • Vi er blevet større Firmanavnet bliver Berg Advokater, når advokatfirm Læs mere
 • Bliver du snydt i pension? Mange lønmodtagere har ifølge kontrakt eller over Læs mere
 • Fald ikke i abonnementsfælden! Det sker oftere end du tror. Hvis du pludselig mo Læs mere
 • Penge- og Privatøkonomi Hvad opnår vi med et testamente? Min samlever og j Læs mere
 • Effektiv landbrug Tryk for større billede Læs mere
 • Erik Bergs svar til læserne i Penge og Privatøkonomi Hvad betyder det økonomisk, hvem der får børnene?  Læs mere
 • Læs Erik Bergs Svar til læserne af Penge og Privatøkonomi Min mand og jeg er i færd med at sælge vores lejli Læs mere
 • Pas på dit CPR.NR! Forbrugerombudsmanden oplyser, at han jævnligt bli Læs mere
Se nyhedsarkivet
Vi kan findes på følgende adresser
Sitemap
Medlem af: