Strafferetlige lovovertrædelser drejer sig ikke kun om overtrædelser af straffeloven. Der er mange andre love, som indeholder straffebestemmelser. Det kan fx være om overtrædelser af miljølovgivning, arbejdsmiljøregler, køre- hviletidsregler, færdselsloven eller anden særlovgivning.

Overtrædelse af færdelsloven

Færdselssager dækker over alle overtrædelser af færdselsloven, uanset om du er gående, i bil, på cykel, ridende eller i traktor.

​Straffesager om overtrædelse af færdselsloven omfatter alt lige fra bagatelsager som fx manglende brug af blinklys til gentagen spirituskørsel med promille over 2,00.

Vi kan alle komme til at overtræde færdselsloven. Hvis politiet alene vil have en bøde kan det sjældent betale sig at gå til advokat; men hvis politiet kræver betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet eller klip i det, som senere kan føre til frakendelse, bør man forsvare sig bedst muligt.

Man kan sågar komme i fængsel for overtrædelse af færdselsloven – også selvom der ikke er sket en ulykke. Hvis straffen ikke er over 60 dages fængsel, kan man dog få dommen gjort betinget af udførelsen af 30 timers samfundstjeneste eller evt. behandling for alkoholmisbrug.

Frakendelse af kørekortet

En betinget frakendelse af kørekortet medfører, at man skal til en orienterende køreprøve. Der fastsættes en prøvetid på 3 år, og hvis man i den tid – prøvetiden – begår en overtrædelse af færdselsloven, risikerer man ubetinget at få frakendt kørekortet.

Ved ubetinget frakendelse på grund af spiritus er frakendelsesperioden mindst 3 år.

Frakendelse af kørekort, herunder betinget frakendelse, kan idømmes ved mange forskellige overtrædelser af færdselsloven.

Spirituskørsel

Der sondres mellem om man har haft mellem 0,5 promille – 1,2 promille eller mere end 1,2 promille. Målingen sker ved blodprøveudtagelse. Straffen afhænger af om det er første gang man kører spirituskørsel. Er det første gang og promillen ikke overstiger 1,2, så vil straffen være en betinget frakendelse af kørekortet. Hvis promillen er over 1,2 vil frakendelsen være ubetinget og i minimum 3 år.

Man vil endvidere få en bøde, der svarer til nettomånedslønnen ganget med promillens størrelse. Hvis promillen overstiger 2,0,  vil man tillige få en betinget fængselsstraf på 20 dage. Endelig skal man op til et kursus (alkohol og trafik). Er det ikke første gang overtrædelsen finder sted, vil der i gentagelsestilfælde ske en skærpelse af fængselsstraffen, typisk til en ubetinget straf.

Hastighedsoverskridelse

Overtrædelser af hastighedsbegrænsninger er hyppigt forekommende, og indebærer som udgangspunkt en bøde. Bødens størrelse afhænger af omstændighederne.

Ved hastighedsoverskridelser kan kørekortet frakendes betinget og ved gentagelse indenfor prøvetiden eller ved særligt graverenden forhold, kan det frakendes ubetinget.

Politiet skal bevise, at der er kørt for stærkt herunder, at proceduren omkring brug af radar, policepilot m.v. er sket og korrekt, herunder kalibrering er sket, at rapport er udfyldt korrekt og at betjenten er særligt uddannet i brugen heraf. Vi har stor erfaring i at føre denne type sager og ikke sjældent med et for den tiltalte positivt resultat.

Klip i kørekortet

Det såkaldte klippekort-system betyder, at også mindre færdselssager kan medføre betinget frakendelse af kørekortet. Det sker, hvis man får tre klip inden for tre år i form af en dom eller bødevedtagelse. For personer der har erhvervet kørekort inden for de sidste 3 år, gælder der dog specielle strammere regler, hvor man desuden risikerer kørselsforbud.

Det er altid en god idé at snakke med en advokat, så man sikrer sig, at man får den rette hjælp. Vores erfarne advokater er altid parate til at rådgive dig i forbindelse med færdselssager, så kontakt os, så snart det kommer en henvendelse fra politiet i en færdselssag, så vi fra starten kan tage højde for alt, med henblik på at få redt misforståelser ud, og så vi kan forsøge at opnå frifindelse eller få straffen så mild som muligt. ​