Hvad skal der ske med børnene?

Når et samliv ophører, er der mange ting at tage stilling til – særligt hvad der skal ske med børnene.
Som udgangspunkt er der fælles forældremyndighed, og der skal meget til, før retten vil ophæve den fælles forældremyndighed.
Det er da heller ikke selve spørgsmålet om forældremyndigheden, der oftest skaber problemer, men derimod hvor børnenes bopæl skal registreres. Hvem skal være bopælsforælder, og hvem skal være samværsforælder?

Der er forskellige rettigheder og forhold ved at være henholdsvis bopælsforælder og samværsforælder. Læs mere om det i de nedenstående afsnit.

Kontakt Berg Advokater i dag for tryg og erfaren rådgivning.

Bopælsforælder

Er samlivet ophævet, skal I, selvom der er fælles forældremyndighed og I har aftalt en samværsordning, blive enige om, hvor børnene skal have deres adresse. Børn kan kun have deres adresse registreret hos den ene af forældrene; bopælsforælderen.

Der er en række forhold, som gør sig gældende som bopælsforælder.
Man kan på egen hånd træffe de daglige beslutninger for barnet, mens de større beslutninger om barnet, skal aftales mellem bopæls- og samværsforælderen. Større beslutninger kan være hvor barnet skal gå i skole, om det må deltage i risikobetonede sportsaktiviteter, om det skal konfirmeres eller ej, tage på efterskoleophold og modtage evt. sygdomsbehandling.

Er der enighed om, at man hver især har barnet nogenlunde ligeligt, træffer man selvfølgelig hver især selv de beslutninger, der dagligt skal træffes. Det er ikke sådan, at bopælsforælderen har mere at skulle have sagt end samværsforælderen.

Som bopælsforælder modtager man de offentlige tilskud, som er forbundet med barnet (børne- og ungeydelse), og har også mulighed for at søge om ekstra tilskud som enlig forælder. Hvis man bor man til leje, vil en status som bopælsforælder også betyde større boligsikring, hvis ens indtægter berettiger til det.

Ophævelse af fælles forældremyndighed

Kan man ikke blive enige om fælles forældremyndighed, bopæl og samvær, kan Familieretshuset tilbyde mægling eller børnesagkyndig rådgivning. Fører dette heller ikke til enighed, kan parterne anmode om at sagen sendes til retten.
I den forbindelse kan man også anmode om, at retten træffer afgørelse om samværet.

Hvis en sag om forældremyndighed ender ved domstolene, vil hver forælder typisk være repræsenteret ved en advokat. Advokaten undersøger om der kan søges fri proces eller retshjælpsdækning til sagen, ligesom advokaten udarbejder de nødvendige skriftlige indlæg til retten og møder sammen med dig i retten, og til en eventuel retsmægling.

Som udgangspunkt skal der være fælles forældremyndighed. Hvis den fælles forældremyndighed skal ophæves, skal der være dokumenteret så store samarbejdsvanskeligheder, at det vil være til skade for børnene, at der fortsat er fælles forældremyndighed.

I den situation, er det meget relevant at tage kontakt til en familieadvokat, som kan rådgive og bistå jer i processen.

Samvær

Det er børnene som har samværsret – ikke forældrene. Et barn har behov for at have regelmæssig kontakt til begge forældre. Hvis I ikke kan blive enige om en samværsordning, er det Familieretshuset som fastsætter denne. Det er hensynet til barnet, der afgør omfanget af samværet. Hvis man er uenig i Familieretshusets afgørelse om samvær, kan man klage til Ankestyrelsen.
Det kan være en god ide, at have sin egen advokat med i sager om samvær, så konflikten løses på den bedst mulige måde, og Berg Advokaters erfarne familieadvokater hjælper gerne hermed.

Barnet skal høres

Hvis en sag om samvær ender i Familieretshuset, er samtaler med barnet afgørende for sagens udfald. En børnesagkyndig, som enten er en autoriseret psykolog eller en børnepsykiater, vil udarbejde en rapport og indhente oplysninger fra relevante myndigheder og institutioner.
Den børnesagkyndige rapport er ikke en afgørelse af sagen, men en rapport, som beskriver hvilket udfald vil være i barnets interesse. I dag har barnet allerede fra 7-års alderen krav på at blive hørt – hvilket det bliver. Det er ikke barnet, der i sidste ende bestemmer, men man skal gøre sig klart, at barnets egen holdning er væsentlig for sagens udfald.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os