Tvangsfuldbyrdelse af samvær straks, når anke – Rpl. § 480

Reglerne omkring tvangsfuldbyrdelse kan være svære at forstå for den der ikke har juraen tæt inde på livet i hverdagen. Selv blandt advokater kan der herske forskellige synspunkter om hvorledes Retsplejelovens bestemmelser i § 480 skal fortolkes.

Når en tvist omhandler forældremyndighed, bopæl og samvær, vil der normalt være mange følelser i spil og børnene vil nemt blive kastebold mellem 2 forældre, der ikke
magter dialogen længere.


Problemstillingen omkring gennemførelse af samvær efter at en afgørelse forelå som dom, blev tydeliggjort i en ny afgørelse fra sommeren 2020 i form af en kendelse afsagt af Bornholms Byret i juli 2020 og stadfæstet af Østre Landsret i kendelse afsagt i august 2020.


Sagen drejede sig om følgende:
Efter samlivsophør havde forældrene indgået en 7/7 ordning omkring 2 fællesbørn. Grundet problemer omkring afvikling af samværet, var sagen indbragt for Familieretshuset, hvor der i oktober 2019 blev indgået en ny aftale.


Dom:
Grundet fortsatte problemer var sagen indbragt for Familieretten, der i maj 2020 afsagde dom om forældremyndighed, bopæl og samvær, således at dommen havde taget stilling til 3 elementer.

Dommen blev anket inden for 14 dage efter afsigelse, hvilket betyder, at Byrettens afgørelse om forældremyndighed og bopæl ikke kan gennemføres i praksis før Landsrettens afgørelse af ankesagen foreligger.

 

Fortsat uenighed om samvær
Mors synspunkt:
Parterne var fortsat uenige omkring samværet, hvor mor fastholdt, at aftalen fra oktober indgået i Familieretshuset i 2019 skulle følges indtil ankesagen var afgjort.

Fars synspunkt:
Far fastholdt, at afgørelsen i byrettens dom omkring samvær, kunne gennemføres straks, selv om selve dommen var anket inden for 14 dage.

Indbragt for Familieretten: (tidligere fogedretten):
Kendelse:
Såvel Familieretten som Landsretten nåede frem til, at Rpl. § 480 skal forstås således, at afgørelsen i dommen omkring samvær isoleret set, kan gennemføres straks uanset det forhold, at dommen tillige indeholder 2 andre elementer, nemlig en afgørelse af bopæl og forældremyndighed.


Afgørelsen er et vigtigt bidrag at have med i værktøjskassen, når man skal rådgive og vejlede sin klient om dennes muligheder i konfliktsituationer.


Sven Brouer Seedorff
Juridisk konsulent