Normalbidrag og forhøjet bidrag- regler herom

af Sven Brouer Seedorff, juridisk konsulent

 

I forbindelse med separation og skilsmisse samt ved ophør af samlivsforhold, hvor der er mindreårige børn under 18 år vil der normalt skulle betales børnebidrag fra den part der ikke har børnene boende til bopælsforælderen.

Hvordan er lige de aktuelle regler i 2020 hvis forsørgelsespligt over 3 børn?

I 2020 er normalbidraget fastsat til et grundbeløb på kr. 1.253 og et tillæg på kr. 162 eller i alt samlet kr. 1.415. Grundbeløbet er fradragsberettiget for bidrager, men det samme er ikke tilfældet for tillægget.

I en konkret sag hvor der blev truffet afgørelse i 2019 af Familieretshuset lagde man ved afgørelsen følgende til grund, hvor der skulle fastsættes bidrag til 2 børn:

a. F´s aktuelle indkomst
b. Antal børn hvor der var forsørgelsespligt
c. Socialministeriets vejledende regler for bidragets størrelse

F´s årsopgørelse for 2018 viste en indtægt på kr. 424.000, men de seneste 12 måneder viste derimod en indtægt på kr. 659.000. Ved afgørelsen blev lagt til grund, at den fremtidige indtægt forventedes at overstige grænsen på kr. 650.000.

Reglerne for bidrag ved forsørgelsespligt over 3 børn er følgende:

0-650.000 kr. årligt betales normalbidrag
650.000-1 million betales normalbidrag med tillæg på 100 %
1 million – 1,9 millioner betales normalbidrag med tillæg på 200 %

F indbragte afgørelsen for Familieretten der lagde til grund, at Familieretshuset afgørelse byggede på korrekt grundlag og tilkendegav yderligere, at tendensen for F´s indtægt var stigende.

F fik tilladelse fra Procesbevillingsnævnet til at anke sagen til Landsretten, der stadfæstede byrettens afgørelse.

Når man læser afgørelsen får man indtryk af, at F måske har forsøgt at udskyde en række indtægter til senere, men domstolene har ved afgørelsen ikke blot set på de foreliggende årsopgørelser, men også på helt aktuelle lønsedler og tendensen fremadrettet.