Valg af virksomhedsform

Det er ikke altid let at vælge hvilken virksomhedsform, som er den rigtige ved opstart af virksomhed. Det er væsentligt at forholde sig til ens ønsker og behov samt omkostningerne ved de enkelte valgmuligheder.

Der er flere valgmuligheder ved opstart af virksomhed. Den mest enkle måde at opstarte en virksomhed, er at starte som enkeltmandsvirksomhed, men der kan også vælges at stifte et selskab, enten et aktieselskab eller et anpartsselskab. En personligt ejet virksomhed behøver blot et CVR-nummer for at være i gang.

Mange virksomheder er startet i personligt regi. Ulempen herved er, at ejeren hæfter ubegrænset for selskabets forpligtelser, men det har den store fordel, at et eventuelt underskud i opstartsperioden skattemæssigt kan modregnes i anden indtægt, f.eks. hos ægtefællen. Når virksomheden senere er kommet i god gænge, kan virksomheden omdannes til et aktie- eller anpartsselskab via en skattefri virksomhedsomdannelse

Det virker umiddelbart oplagt som iværksætter at starte ud med et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. Ofte vil der dog være behov for en vis startkapital fra ejerne til dækning af etableringsudgifter. I så fald giver det ikke mening med et indskud på kun 1 kr., da ejerne så i stedet skal komme med startkapitalen som lån.

Da selskabskapital og lån behandles forskelligt skattemæssigt, bør stifterne overveje de skattemæssige følger i den situation, hvor selskabet bliver en succes, men også i den situation, hvor selskabet efterfølgende må lukkes ned.

Skal ejerkredsen udvides, vil et Anpartsselskab (ApS) oftest være et bedre valg end et Interessentskab (I/S). Den mest karakteristiske egenskab ved et aktie- eller anpartsselskab er, at det er selskabet – og ikke dets ejere – der som en selvstændig juridisk person kan blive forpligtet overfor omverdenen. Et selskab hæfter således begrænset, nemlig med den formue, der er oparbejdet i selskabet.

Ejer man en eksisterende virksomhed personligt, er der mulighed for en såkaldt skattefri virksomhedsomdannelse. Dette giver en række fordele, blandt andet i form af en skatteudskydelse.

Det kan også være relevant at benytte sig af andre selskabsformer. Ved brug af f.eks. et partnerselskab kan opnås en begrænset hæftelse kombineret med, at et underskud skattemæssigt kan modregnes i anden indtægt. Øvrige selskabsformer kan være interessentskab, kommanditselskab eller S.M.B.A. selskab m.v.

Holdningsstruktur

Det er også en god idé allerede fra starten af at overveje, om det er relevant med en holdingstruktur, dvs. en struktur, hvor driftsselskabet, som driver virksomhedens aktiviteter, ejes af et eller flere holdingselskaber. Det har den fordel, at salg af ejerandele i driftsselskabet kan ske skattefrit, ligesom udbytte kan udloddes til holdingselskabet uden skat, forudsat at holdingselskabet ejer minimum 10.

Flere ejere

Hvis I er flere, som går sammen om at etablere et selskab, eller en eller flere indtræder i et eksisterende selskab som medejere, bør der udarbejdes en aftale ejerne imellem i form af en ejeraftale (anpartshaveroverenskomst / aktionæroverenskomst). En sådan aftale regulerer bl.a. ejernes mulighed for indflydelse, udtræden, arbejdsforpligtelse mv. En ejeraftale skal tilpasses det enkelte selskab og dets ejere. Udarbejdelsen af ejeraftaler kan ikke på samme måde som selskabsdokumenterne standardiseres.

Berg Advokaters erfarne team af advokater er klar til at hjælpe dig.