Rådgivning til landbruget

Rådgivning til landbrugserhvervet har altid været et af Berg Advokaters kerne- og interesseområder. Landbrugsrådgivning kræver et nøje kendskab til de komplekse regler og love som erhvervet er underlagt, f.eks. landbrugets specielle støtte- og miljøregler.

Få rådgivning på højt juridisk niveau af vores specialafdeling i landbrugsret. Den stigende regulering af landbruget har gjort det nødvendigt med en juridisk specialisering indenfor området, så du som landmand kan blive rådgivet af fuldt opdaterede jurister, med kendskab til branchen og dens udfordringer.

Gennem mange år har vores advokater rådgivet og behandlet sager for landmænd. Med udgangspunkt i denne erfaring, og interesse for landbrugets retsforhold, rådgiver vi blandt andet om landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser og mulighed for dispensation herfra, forpagtningsforhold, selskaber i landbruget, generationsskifte, udstykning og sammenlægning samt miljø i bred forstand.

I EU-sammenhæng indtager landbruget tillige en fremtrædende rolle, og mange støtteordninger i landbruget – for eksempel grundbetaling og grøn støtte samt reglerne om krydsoverensstemmelse – har baggrund i regler fra EU. Vi rådgiver derfor også om betalingsrettigheder, forebyggelse og mulige konsekvenser af overtrædelse af de for området relevante EU-regler.

Miljørisici i forbindelse med landbrug

Miljøskader udgør en betydelig risiko for alle erhvervsdrivende. I landbruget opstår miljøskader ofte i forbindelse med opbevaring eller udbringning af husdyrgødning, anvendelse af sprøjtemidler eller i forbindelse med andre skader, f.eks. brandskader eller færdselsskader.

Da skaderne i alle tilfælde kan være betydelige (og ikke altid dækket af forsikring) hører det med til god virksomhedsledelse at tænke alle miljørisici igennem og overveje, hvordan skader kan forebygges eller begrænses. Vedligeholdelse af materialer og instruktion af medarbejdere kan eksempelvis begrænse risikoen. Vilkårene i en eventuel miljøgodkendelse skal naturligvis overholdes. Dernæst bør risikoen i videst muligt omfang dækkes ved forsikring, og endelig er det vigtigt at handle hurtigt og velovervejet i skadetilfælde, med hjælp af en beredskabsplan.

Vi har omfattende erfaring med rådgivning om landbrugserhvervet:

 • Landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser og mulighed for dispensation herfra
 • Selskabsformer i landbruget
 • Generationsskifte
 • Alternativ energi (vindmøller, biogas og solceller)
 • Køb og salg af landbrug og landbrugsarealer
 • Kriseramte landbrug, rekonstruktion og økonomisk kriserådgivning
 • EU-støttemuligheder, herunder krydsoverensstemmelseskrav, grundbetalingsordningen og grønt tillæg samt overdragelse af rettigheder
 • Finansieringsrådgivning og alternative finansieringsmuligheder
 • Miljø- og planret, herunder miljøgodkendelse og opbevaringskapacitet og afløbsforhold
 • Forpagtningsforhold og leasingforhold
 • Problematikker ved krydsoverensstemmelse
 • Selskaber i landbruget, herunder udarbejdelse af driftsfællesskabskontrakter
 • Udstykning, arealoverførsel og sammenlægninger
 • Mælkekvoteregler
 • Landbrugserhvervets specifikke skatteregler, herunder konsekvenser for begge parter i forbindelse med købesummens fordeling m.m.

Der er altid fokus på konstruktivt at arbejde tæt sammen med de øvrige landbrugsrådgivere, herunder finansielle rådgivere, banker og revisorer og vi fungerer tillige som strategiske og taktiske samarbejdspartnere.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os