En advokat er specialist i at føre retssager.

Livet er fyldt med konflikter, hvoraf nogle er af større dimensioner. Befinder du dig i en konflikt, som du har brug for hjælp til at løse – eksempelvis et brud på en aftale eller et erstatningskrav – kan du anlægge en civil sag.

Har du brug for at føre retssag, skal vi dog først finde ud af, om du kan få betalt dine udgifter til en advokat i en retssag – enten via en eventuel retshjælpsforsikring eller via offentlig retshjælp fra det offentlige.

Retshjælpsforsikring

Til din forsikring kan der være tilknyttet en retshjælpsforsikring. Den kan dække advokathonoraret i en retssag mod f.eks. en modpart eller mod dit forsikringsselskab. Du skal sædvanligvis betale selvrisiko, og dækningen er sædvanligvis begrænset til et vist maksimalt omkostningsbeløb.
Disse forhold fremgår af din forsikringspolice.

Kontakt Berg Advokater i dag – vi står klar til at hjælpe dig videre.

Fri proces / offentlig retshjælp

Efter retsplejelovens § 330 kan der efter ansøgning meddeles en person fri proces, såfremt

  • ansøger skønnes at have rimelig grund til at føre sag, og
  • ansøger ikke uden at lide væsentlige afsavn kan betale de omkostninger, der er forbundet med sagen.

Ad 1

– rimelig grund til at føre proces.
Der skal ved vurderingen af, om ansøgeren har rimelig grund til at føre proces, tages hensyn til muligheden for at få sagen behandlet ved Forbrugerklagenævnet eller et klage- eller ankenævn, der er godkendt af Forbrugerklagenævnet.

Undtagelser

Fri proces kan ikke meddeles, hvis det efter en samlet vurdering af sagsgenstandens størrelse og art, omkostningerne ved sagen og udsigten til, at sagen kan vindes, ikke skønnes rimeligt at føre proces. Fri proces kan endvidere ikke meddeles, hvis omkostningerne ved sagen skønnes at blive uvæsentlige i forhold til ansøgerens indtægtsgrundlag.

Ad 2

– uden at lide væsentlige afsavn kan betale de omkostninger, der er forbundet med sagen. Ved vurderingen af, om du uden at lide væsentlige afsavn kan betale de omkostninger, der er forbundet med sagen, tages der udgangspunkt i din og din eventuelle ægtefælle/samlevers indtægtsforhold, jf. årsopgørelsen for 2006.

Hvis du opfylder følgende økonomiske kriterier, er udgangspunktet, at du ikke uden væsentlige afsavn kan betale de omkostninger, der er forbundet med sagen:

  • ansøgere, der bor alene: Højst årsindtægt på kr. 256.000
  • gifte/samlevende ansøgere: Højst samlet årsindtægt på kr. 325.000

Indtægtsgrænserne forhøjes med 44.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år. Afviger dine aktuelle indkomstforhold ifølge de foreliggende oplysninger væsentligt fra oplysningerne på årsopgørelse for 2006, lægges de tilsvarende aktuelle indkomstforhold til grund. Det samme gælder, hvis der ikke er opgjort et indtægtsgrundlag for ansøgeren.
Disse grænser gælder for ansøgninger, der behandles den 1. januar 2007 eller senere. Indgives ansøgningen i december 2008, vedlægges tillige årsopgørelsen for 2007.

Offentlig retshjælp

Hvis du bor alene, og din indtægt højst er kr. 256.000, eller hvis du er gift/samlevende og jeres indtægter er højst kr. 325.000, er der grundlag for at søge offentlig retshjælp. Indtægtsgrænserne forhøjes med kr. 44.000 for hvert hjemmeboende barn under 18 år.

Retshjælp omfatter rådgivning og udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter og ægtepagter samt deltagelse i møder. For denne bistand betaler den retshjælpssøgende p.t. 200 kr.

Foreligger der en tvist, kan advokatfirmaet yde udvidet retshjælp, hvis særlige forhold taler for det. For denne bistand betaler den retshjælpssøgende yderligere p.t. 915 kr.

Retshjælp kan ikke gives til:

  • sigtede eller tiltalte i offentlige straffesager
  • aktivt erhvervsdrivendes sager af overvejende erhvervsmæssig karakter
  • sager om gældssanering
  • sager, der angår eller er under behandling ved en forvaltningsmyndighed, såfremt det må antages, at vejledning og bistand i fornødent omfang gives af myndigheden.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os