Hvad med børnene?

Når et samliv ophører, er der mange ting at tage stilling til, og i særdeleshed – hvad der skal ske med børnene.

Udgangspunktet er, at der er fælles forældremyndighed, og der skal ganske meget til, før retten vil ophæve den fælles forældremyndighed. Det er da heller ikke selve forældremyndigheden, der oftest skaber problemer, men derimod hvor børnenes bopæl skal registreres. Med andre ord: hvem skal være bopælsforælder, og hvem skal være samværsforælder?

Bopælsforælderen kan på egen hånd træffe de daglige beslutninger for barnet, men de større beslutninger om barnet, skal der være enighed om mellem bopæls- og samværsforælderen. Større beslutninger kan eksempelvis være hvor barnet skal gå i skole, hvorvidt det må deltage i risikobetonede sportsaktiviteter, om det skal konfirmeres eller ej, på efterskoleophold og modtage evt. sygdomsbehandling.

Er der enighed om, at man hver især har barnet nogenlunde ligeligt, træffer man selvfølgelig hver især selv de beslutninger, der dagligt skal træffes. Det er ikke sådan, at bopælsforælderen har mere at skulle have sagt end samværsforælderen.
Kontakt Berg Advokater i dag for kompetent og erfaren rådgivning.

Bopæl – hvor skal barnet bo?

Er samlivet ophævet, skal I, selvom der er fælles forældremyndighed og en aftalt deleordning for samvær, blive enige om, hvor børnene skal have deres adresse; bopæl. Børn kan kun have deres adresse registreret hos den ene af forældrene; deraf betegnelsen bopælsforælderen.

Som bopælsforælder er man den forælder, som modtager de offentlige tilskud, som er forbundet med barnet (familieydelsen), samt mulighed for at søge om ekstra tilskud som enlig forælder. Bor man eksempelvis til leje, vil en status som bopælsforælder også betyde større boligsikring, hvis ens indtægter berettiger til det.

Ophævelse af fælles forældremyndighed

Kan man ikke blive enige om fælles forældremyndighed eller bopæl og samvær, kan Familieretshuset tilbyde mægling eller børnesagkyndig rådgivning. Fører dette heller ikke til enighed, kan parterne anmode om at sagen sendes til retten. I den forbindelse kan man også anmode om, at retten tager sig af samværet. Retten tager sig kun af samvær, hvis det er i forbindelse med en sag om forældremyndighed og/eller bopæl.

Hvis en sag om ophævelse af fælles forældremyndighed ender ved domstolene, vil I hver især typisk være repræsenteret ved advokat. Advokaten undersøger om der kan søges fri proces eller retshjælpsdækning til sagen, ligesom advokaten udarbejder de skriftlige indlæg til retten, møder sammen med dig i retten, herunder også til en eventuel retsmægling.

Det er kun i helt særlige tilfælde, at den fælles forældremyndighed ophæves. Udgangspunktet i Forældreansvarsloven er, at der skal være fælles forældremyndighed. Hvis den fælles forældremyndighed skal ophæves, skal der være dokumenteret så store samarbejdsvanskeligheder, at det vil være til skade for børnene, at der fortsat er fælles forældremyndighed.
I den situation, vil det være meget relevant at tage kontakt til en familieadvokat, som kan rådgive og bistå jer i processen.

Såfremt en af forældrene ønsker at flytte med et eller flere af børnene, skal I hver især indsende en anmodning om bopæl til Familieretshuset, hvorefter de indkalder til et møde. Lykkes det ikke under mødet at opnå forlig om børnenes bopæl, bliver sagen afsluttet i Familieretshuset og sendt videre til domstolene.
Enten i forbindelse med mødet i Familieretshuset, og/eller når sagen når frem til Retten, vil det være relevant at tage kontakt til en familieadvokat!

Berg Advokaters erfarne familieadvokater er klar til at bistå jer med hjælp og rådgivning.

Samvær

Det er børnene – ikke forældrene – som har samværsret. Et barn har behov for at have regelmæssig kontakt til begge forældre. Hvis I ikke kan blive enige om omfanget af det samvær, som barnet skal have med samværsforælderen, fastsættes samværsordningen af Familieretshuset. Det er hensynet til barnet, der afgør omfanget af samværet. Familieretshusets afgørelse om samvær kan påklages til Ankestyrelsen.

Det kan være en god ide, at have sin egen advokat med i sager om samvær, så konflikten løses på den bedst mulige måde, og Berg Advokaters erfarne familieadvokater hjælper gerne hermed.

Barnet skal høres

Med henblik på at belyse barnets perspektiv, som er det afgørende for sagens udfald, skal såvel Familieretshuset som Retten, have en samtale med barnet. De kan lade en børnesagkyndig udarbejde en rapport og indhente oplysninger fra relevante myndigheder og institutioner. I dag har barnet allerede fra 7-års alderen krav på at blive hørt – hvilket det bliver. Det er ikke barnet, der i sidste ende bestemmer, men man skal gøre sig klart, at barnets egen holdning er væsentlig.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os